जो अरुको अवगुणको बयान गर्छ, त्यसले आफ्नै अवगुण प्रकट गर्छ – गौतम बुद्ध

जो अरुको अवगुणको बयान गर्छ, त्यसले आफ्नै अवगुण प्रकट गर्छ – गौतम बुद्ध

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES